REGULAMIN DanceMe Studio Tańca

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze szkoły tańca „DanceMe Studio Tańca Alicja Popiołek”

§1. Definicje

 1. Szkoła tańca – DanceMe Studio Tańca Alicja Popiołek, mieszczące się w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 5 lok. 32, NIP 9662152653, Regon 389604601      
 2. Kurs – kurs tańca oferowany przez szkołę
 3. Uczestnik – osoba korzystająca z usług Szkoły i biorąca udział w kursie

§2. Postanowienia ogólne

 1. Zapisanie się na kurs przez Uczestnika oraz uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, za przestrzeganie Regulaminu odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. W przypadku Uczestników będących osobami małoletnimi konieczne jest przedstawienie przed rozpoczęciem Kursu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział Uczestnika w Kursie.
 3. Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców i opiekunów prawnych.
 4. Obsługa szkoły może zażądać okazania dowodu tożsamości w celu prawidłowej identyfikacji Uczestnika.

 §3. Organizacja zajęć

 1. Kursy prowadzone są przez instruktorów wyznaczonych przez Szkołę tańca.
 2. Kursy rozpoczynają się w terminie podanym na stronie internetowej lub w siedzibie Szkoły tańca.
 3. Zapis na Kurs następuje poprzez rejestrację w recepcji Szkoły lub przez kontakt telefoniczny lub e-mail, w toku zapisu Uczestnik lub jego rodzice lub opiekunowie prawni podają swoje dane do kontaktu.
 4. O liczbie miejsc na Kursie decyduje Szkoła tańca. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O przyjęciu na Kurs decyduje kolejność zapisów i dokonania opłaty.
 5. Zgłoszenie na kurs lub warsztat e-mailem, telefonicznie lub osobiście jest tylko formą zapisu, dopiero wniesienie opłaty jest gwarancją udziału w wybranych zajęciach.
 6. W przypadku wykupienia jednorazowych zajęć w ramach danego Kursu, Szkoła tańca nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby które wykupiły karnet.
 7. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Szkoła tańca ma prawo rozwiązać grupę
 8. W przypadku nieobecności, choroby lub niedyspozycji instruktora Szkoła tańca ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników kursu o tym fakcie.
 9. W sytuacjach losowych Szkoła tańca ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez Szkołę tańca zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.
 10. Szkoła tańca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeżeli w dniu zajęć nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników danego Kursu. Wymagana liczba uczestników może się różnić w zależności od rodzaju zajęć. W przypadku odwołania zajęć Uczestnik może wykorzystać wniesioną za nie opłatę na poczet innych zajęć lub też opłata zostanie mu zwrócona.
 11. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć Szkoły tańca.
 12. Szkoła tańca ma prawo do odwołania zajęć, zmiany instruktora i terminu zajęć grupy, o czym poinformuje Uczestników zajęć poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, telefonicznie lub poprzez sms.
 13. W trakcie zajęć grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie, niebędące Uczestnikami danej grupy, chyba że instruktor wyrazi na to zgodę. Szkoła może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika.
 14. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązany jest okazać imienny karnet lub kartę uprawniającą do jednorazowego wejścia na zajęcia.
 15. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy z siedziby Szkoły tańca.

§4. Lekcje indywidualne

 1. Lekcje indywidualne mogą być realizowane w pakiecie.
 2. Wykupując pakiet lekcji indywidualnych Uczestnik oraz Szkoła tańca zobowiązują się do umówienia i odbycia wszystkich lekcji z zakupionego pakietu. Zwroty pieniędzy z pakietów lekcji indywidualnych nie są dokonywane.
 3. W lekcjach indywidualnych zakupionych w pakiecie mogą wziąć udział wyłącznie osoby imiennie wskazane w chwili jego nabycia.
 4. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją. Odwołać lekcje można telefonicznie lub osobiście w Szkole tańca. W przypadku braku odwołania lekcji lub dokonania tego po wyznaczonym terminie lekcja uważana jest za zrealizowaną.
 5. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie Szkoły tańca umówiona lekcja indywidualna nie może się odbyć, Szkoła zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Uczestnika o tym fakcie. W takim przypadku lekcja może zostać przeprowadzona w innym terminie.
 6. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach, bez względu na obecność Uczestnika.
 7. Pakiet nie może zostać zrealizowany po upływie okresu jego ważności.

§5. Płatności

 1. Wysokość opłat i rabatów za zajęcia taneczne podana jest w cenniku Szkoły tańca. Wszystkie podane ceny kursów są cenami brutto wyrażone w złotych polskich.
 2. Aktualny cennik jest dostępny w siedzibie Szkoły.
 3. Szkoła oferuje zniżki i promocje na cenę Kursu. Informacje o aktualnych zniżkach i promocjach są dostępne w recepcji Szkoły. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania oferowanej zniżki lub promocji w każdym czasie. Zniżki i promocje nie łączą się ze sobą. W celu skorzystania ze zniżki lub promocji, w przypadku wnoszenia opłaty za kurs w siedzibie Szkoły Uczestnik powinien poinformować recepcjonistę o przysługującej mu zniżce lub chęci skorzystania z promocji przed wniesieniem opłaty lub jej wprowadzeniem do systemu komputerowego. Po wniesieniu opłaty lub jej wprowadzeniu do systemu komputerowego nie ma możliwości skorzystania przez Uczestnika ze zniżki lub promocji.
 4. Szkoła tańca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych i umów zawartych przed jego wejściem w życie.
 5. Płatności można dokonać gotówką w recepcji Szkoły tańca.
 6. Płatności za zajęcia grupowe regulowane są najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, przed zajęciami.
 7. W przypadku dostępności miejsc na Sali istnieje możliwość kupienia biletu jednorazowego na dane zajęcia. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z aktualnymi karnetami.
 8. Każdy zakupiony karnet ma datę, po upływie której traci ważność, nawet jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie wejścia.
 9. Szkoła tańca jest podmiotowo zwolniona z VAT, nie wystawia więc faktur VAT. Na prośbę Uczestnika Szkoła tańca może wystawić fakturę bez VAT. Wystawiana jest ona w ciągu 7 dni od daty zakupu, ale nie później niż ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

§6. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na piśmie jeżeli usługi świadczone przez Szkołę nie są realizowane, lub są realizowane niezgodnie z regulaminem.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane personalne reklamującego, temat reklamacji oraz okres której ona dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację, podpis reklamującego.
 3. Szkoła rozpatrzy reklamację złożoną przez Uczestnika niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Szkoła pisemnie poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§7. Bezpieczeństwo

 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 2. Szkoła ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów. W szczególności Szkoła nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników za skutki zdarzeń niezawinionych przez Szkołę.
 3. Zapisując się na zajęcia w Szkole tańca Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Szkoła tańca nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.
 4. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego należy o tym fakcie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia lub obsługę Szkoły tańca.
 5. Szkoła tańca nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 6. Pracownicy Szkoły tańca sprawują opiekę nad niepełnoletnimi Uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na Sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
 7. Szkoła dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie zostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać je ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia. Uczestnik deklaruje że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Szkoły rzeczy nastąpi w momencie gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, mimo zaleceń ze strony Szkoły.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji Szkoły.
 9. Uczestnik lub jego opiekun prawny  ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone Szkole, w szczególności za zniszczenia dokonane w mieniu Szkoły. Uczestnik lub jego opiekun prawny ponosi finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika.
 10. O opuszczenie Sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulamin, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub klientom Szkoły tańca lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób lub wyposażeniu obiektu. Wyłączenie z zajęć z w/w powodów nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia.
 11. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowe zmiany obuwia przed przystąpieniem do zajęć oraz zastosowaniu stroju właściwego z uwagi na rodzaj zajęć.
 12. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków na sali na której prowadzone są zajęcia.
 13. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożycia alkoholu oraz środków odurzających – za wyjątkiem czasu i miejsca odbywania się uroczystości organizowanych przez Szkołę, kiedy to osoby pełnoletnie mogą spożywać alkohol w miejscu odbywania się uroczystości.
 14. Teren Szkoły, poza szatniami i toaletami jest monitorowany za pomocą kamer video.
 15. Szkoła nie zapewnia parkingu dla samochodów. Parkowanie jest dozwolone jedynie w miejscach ogólnodostępnych, zgonie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego.
 16. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie Szkoły lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Szkoły, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia.
 17. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.

§8. Prawa własności intelektualnej

 1. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody kierownictwa Szkoły tańca.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Szkoły oraz mediach społecznościowych bez pisemnej zgody Szkoły tańca.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków, nazw, obrazów, grafiki oraz choreografii przysługują wyłącznie Szkole tańca. Korzystanie z usług Szkoły nie skutkuje nabyciem przez Uczestnika części lub całości praw do w/w własności intelektualnych. Zabrania się kopiowania, powielania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania w/w własności intelektualnych.

§9. Wykorzystanie wizerunku

 1. Wszystkie osoby poprzez uczestnictwo w zajęciach, imprezach, eventach, kursach tańca i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Szkołę tańca wyrażają nieodpłatną zgodę na rejestrowanie, utrwalanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.
 2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy Szkoły tańca oraz oświadcza że nie będzie rościł sobie praw majątkowych z tytułu ich wykorzystania.
 3. Szkoła i osoba ją prowadząca zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

§10. RODO

 1. DanceMe Studio Tańca przetwarza dane osobowe Uczestników z poszanowaniem zasad określonych w art. 5 RODO, realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest DanceMe Studio Tańca Alicja Popiołek, ul. Św. Rocha 5 lok.32, 15-879 Białystok
 4. Uczestnik może kontaktować się z administratorem w sprawie danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej : adres email dancemestudiotanca@gmail.com lub poczty tradycyjnej, przesyłając pismo na adres podany powyżej.
 5. Dane o Uczestniku będą wykorzystywane w celu dostarczania, wspierania, dostosowywania i rozwijania usług szkoły, łącznie z reklamami zajęć tanecznych i innych imprez organizowanych przez Szkołę. Dane osobowe będą również wykorzystywane w celu kontaktowania się z Uczestnikiem przez pocztę e-mail lub telefon. Szkoła wysyła Uczestnikowi wiadomości na temat usług Szkoły oraz wiadomości promocyjne Szkoły i jej partnerów. Uczestnik może w każdej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące komunikacji w mediach społecznościowych lub wycofać wcześniej wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości listowej lub email na adres Szkoły.
 6. Dane osobowe będę przetwarzane przez czas jaki jest niezbędny do zrealizowania celów do których zostały zebrane. Administrator może jednak usunąć wcześniej dane, o ile uzna że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.
 7. Dane osobowe Uczestników mogą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Administrator może udostępnić dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego. Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w recepcji Szkoły oraz na stronie internetowej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.